Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2021, 4 (41)

Наш ювілей | Our anniversaries

Бессонова, С. С., Скорий, С. А. До ювілею В’я­чеслава Юрійовича Мурзіна (5—10) Bessonova, S. S., Skory, S. A. To the Viachelsav Murzin Anniversary

Статті | Articles

Бургхардт, М. Соціальна стратифікація населення лівобережного лісостепу Подніпров’я класичного скіфського періоду (друга половина VI — IV/III ст. до н. е.) (11—26) Burghardt, M. Social Stratification of the Population of Forest-Steppe of the Dnieper Left-Bank Area during the Classical Scythian Period (the Second Half of 6th — 4th/3rd Century BC)

Гречко, Д. С. Основні етапи історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя середини VІІ — початку ІІІ ст. до н. е. (27—50) Grechko, D. S. The main Stages of the History of Population of Forest-Steppe of the Dnieper Left-Bank Area in the Mid-7th — Early 3rd Century BC

Трейстер, М. Ю. Античні імпорти в кочівницьких похованнях Нижнього Поволжя і Південного Приуралля кінця IV — першої третини III ст. до н. е. (51—67) Treister, M. Yu. Mediterranean and North Pontic Greek Imports in the Nomadic Burials of the Lo­wer Volga Region and Foothills of South Urals of the 4th — First Third of the 3rd Century BC

Корж, А. А. Про можливий варіант інтерпретації укріплення біля села Великі Будки (68—74) Korzh, А. А. On the Probable Version of Interpretation of the Fortification near Velyki Budky Village

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Могилов, О. Д., Панченко, К. І., Руденко, С. В. Курган раннього залізного віку біля Мотронинського городища (75—91) Mogylov, O. D., Panchenko, K. I., Rudenko, S. V. The Barrow of the Early Iron Age near Motronyn Hillfort

Дударев, С. Л., Бережна, В. А., Колкова, С. П. Нові знахідки дзеркал скіфського і сарматського часу з Закубання (92—97) Dudarev, S. L., Berezhnaya, V. A., Kolkova, S. P. New Finds of the Mirrors of Scythian and Sarmatian Age From Transcuban Area

Окатенко, В. М., Могилов, О. Д. Знахідки кістяних псаліїв доби раннього заліза на Харківщині (98—106) Okatenko, V. M., Mogilov, O. D. Findings of Bone Cheek-Pieces of the Early Iron Age in Kharkiv Region Образ у скіфів The image of the Scythians

Базарбаєва, Г. А., Джумабекова, Г. С. До вивчення сцен терзання в мистецтві носіїв пазирикської культури: за матеріалами берелського кургану 11 в Казахському Алтаї (107—120) Bazarbayeva, G. А., Jumabekova, G. S. On the Study of the Scenes of Torment in the Art of People of Pazyryk Culture Based on Materials from Kurgan 11 of the Berel Graveyard in the Kazakh Altay

Бабенко, Л. І. Амфора з Чортомлика та пектораль з Товстої Могили: загальне та особливе (історіографічний огляд і нові спостереження) (121—133) Babenko, L. I. Amphora from Chortomlyk Barrow and Pectoral from Tovsta Mohyla: the General and the Peculiar (Historiographical Overview and new Observations)

Полідович, Ю. Б. Оздоблення кінських вуздечок з кургану Товста Могила: пошук закономірностей (134—150) Polidovych, Yu. B. Horse Bridle Decorations from Tovsta Mohyla Kurgan: Searching for Regularities

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Бондаренко, В. Л., Каравайко, Д. В. Господарський уклад мешканців городища Ширяєве (151—163) Bondarenko, V. L., Karavaiko, D. V. The Household of the Inhabitants of Shyriaieve Hillfort

Киркач, В. А. Меч скіфського часу зі Слов’янська. Реставрація та опис (164—169) Kyrkach, V. A. Scythian sword from Sloviansk. Restoration and Description

Дискусії | Discussions

Ольговський, С. Я. Кольорова металообробка і кочова культура Північного Причорномор’я кіммерійського часу (170—175) Olgovskiy, S. Ya. Non-Ferrous Metalworking and Nomadic Culture of the North Pontic Region in Cimmerian Age

Махортих, С. В. Ранньоскіфські cагайдачні набори першої половини VI ст. до н. е. на півдні Східної Європи (176—186) Маkhortykh, S. V. Early Scythian Quiver Sets of the First Half of the 6th Century BC in the South of Eastern Europe

Гуцул, В. M. Таранний бій і «сарматська посадка» — коментар до праці Олександра Симоненка «Сарматские всадники Северного Причерноморья» (187—198) Hutsul, V. M. Mounted Shock Combat and «Sarmatian Seat» — Report on the Oleksandr Symonenko’s Boor «The Sarmatian Horsemen of North Pontic Region»

Історія науки | History of science

Фрунт, О. С. До історії вивчення навершь скіфського часу (199—214) Frunt, O. S. On the History of the Study of Scythian Pole-Tops

Кузьміних, С. В., Саєнко, В. М. До вивчення наукової школи В. О. Городцова: листування О. І. Тереножкіна з вчителем (215—226) Kuzminykh, S. V., Sayenko, V. M. On the Study of Academic School of V. O. Gorodtsov: the Correspondence of O. I. Terenozhkin with his Teacher

Хроніка | Chronicle

Пам’яті Ігоря Олександровича Смирнова (227—228) In Memoriam of Igor Smirnov

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"