Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Випуск 5. Справа «скіфського золота» в Амстердамі

Колекція експонатів з «виставки скіфського золота» перебуває в заручниках судової тяганини вже понад 8 років. На відміну від інших історій, про які розповідає кампанія «Археологічна спадщина, вкрадена Росією», ці артефакти поки що не вкрадено. Вони зберігаються у сховищі музею Алларда Пірсона в столиці Нідерландів, доки росія намагається привласнити їх через суд.

Виставку із офіційною назвою «Крим: золото й таємниці Чорного моря» спершу відкрили в Бонні 2013-го, наступного року вона переїхала в Амстердам до музею Алларда Пірсона. Там проєкт тривав з 7 лютого по 31 серпня 2014 року. Неформальну назву — «виставка скіфського золота» — ЗМІ підхопили у 2014-му, хоч насправді не всі предмети — скіфські, й не всі — золоті. До проєкту долучилися 5 інституцій: Національний музей історії України та чотири кримських музеї.

Всі 19 предметів з колекції Історичного музею успішно повернулися до Києва невдовзі по завершенню виставки.

А от доля решти експонатів після анексії півострова склалась інакше. Музей Алларда Пірсона заявив, що кримські експонати залишаються на зберіганні до визначення права власності у судовому порядку. В листопаді 2014 року російська сторона від імені кримських музеїв подала позов із вимогою повернути експонати на півострів, а на початку 2015 у судовий процес вступила держава Україна. Відтоді відбулось декілька судових слухань. Українські представники наполегливо доводять: усі ці речі є об'єктами державної частини Музейного фонду України, а виключне право розпоряджатися своїм культурним надбанням має держава, якій і мають повернути експонати. Російська сторона, формально не беручи участі в процесі, наполягає, аби експонати повернули до кримських музеїв. 26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України. Проте вже у січні 2022 року росія, знову руками кримських музеїв, спробувала оскаржити це у Верховному суді Нідерландів. Нині відомо, що нідерландська юридична фірма відмовилась представляти російську сторону і що позивачі не надали розширені письмові пояснення у відведені терміни. І хоч це дає приводи для оптимізму, впевнитись у ньому можна буде лише після остаточної ухвали Верховного суду Нідерландів, сподіваємось — вже наступного року.

Виставкові матеріали з кримських музеїв налічують 565 предметів. Золоті артефакти та інші знахідки з археологічних комплексів ілюструють минувшину півострова від античності до раннього середньовіччя. Європейські партнери проєкту підготували й опублікували декілька каталогів виставки, надавши їй «постекспозиційного життя».

Познайомимо вас із деякими з експонатів.

Бахчисарайський історико-культурний заповідник надав для європейської виставки 215 предметів страховою вартістю 505700 євро. Серед них — багато матеріалів з некрополів сарматської доби та раннього середньовіччя. Унікальною частиною колекції є 3 китайські лакові шкатулки І ст. н. е. Вони походять з Усть-Альми, що неподалік Бахчисарая, де досліджено один з найбільших і найбагатших некрополів пізньоскіфської культури. Свого часу знахідка стала сенсацією, адже шкатулки подолали неймовірну відстань північною гілкою Шовкового шляху від Китаю до Криму. Скриньки протягом чотирьох років реставрували в Японії. Бахчисарайський заповідник передав і знахідки з інших комплексів — поховальні вінки, сформовані із вирізаних із тонкого золота листочків, прикраси античної доби, унікальні гунські коштовності, тощо.

З Керченського історико-культурного заповідника куратори відібрали для виставки 190 предметів страховою вартістю 582000 євро — насамперед, знахідки часів Боспорського царства та його столиці Пантикапея. Звідси до європейських музеїв вирушили античні барельєфи та теракоти, побутові предмети, розписний керамічний посуд, золоті прикраси часів від античності до середньовіччя. Серед них — скульптура «змієногої богині» І—ІІ ст. н. е. заввишки 124 см, що свого часу вважалась візитівкою Керченського заповідника. До пізнішого часу належать зразки спадщини кримських готів, зокрема матеріали першої половини V ст. н. е. з кургану Джург-Оба: сережки, намиста, прикраси з перегородчастою емаллю, тощо.

Національний заповідник «Херсонес Таврійський» передав на виставку 28 предметів страховою вартістю 187000 євро: значну кількість архітектурних деталей, а також епіграфічних пам’яток. Так, на 5 черепках-остраках із Херсонеса можна прочитати імена давніх херсонеситів: «Айгіномос», «Есандрос», «Еварксид, син Зенодота», «Демократеос» та «Евандридос». Серед експонатів представлено й цікавий фрагмент глиняної амфори із написом — частиною юридичного документа — торговельної угоди кінця І — ІІ ст. н. е.

Центральний музей Тавриди представив до експонування 32 предмети страховою вартістю 163925 євро. Серед знахідок — матеріали з досліджень Неаполя Скіфського — столиці Кримської Скіфії, найбільшого і найкраще дослідженого поселення пізньоскіфської культури. На кількох предметах є зображення тамги — родового або особистого знака в кочовиків Євразійського степу, народів Кавказу і Східної Європи. Тамга за часів Кримського ханства стала символом влади, а нині є одним із національних символів Криму. Культура кримських готів представлена знахідками з поховальних комплексів, наприклад — ремінною пряжкою зі срібла й заліза, оздобленою головою орла та інкрустованою склом. Вона походить з могили готської жінки VII ст. н. е., яку археологи дослідили в Лучистому неподалік Алушти.

Знайомство із матеріалами виставки вкотре засвідчує, що мультикультурний «плавильний котел» різних народів — півострів Крим — ніколи не втрачав зв’язків із континентом. Сподіваємось, що переконливі аргументи української сторони у Верховному суді Нідерландів дозволять повернути колекцію державі. Як повернеться і Крим після деокупації, до українських музеїв якого нарешті вирушить колекція «скіфського золота».

Олена Оногда
Кандидатка історичних наук, членкиня ВГО «Спілка археологів України»,
представниця Національного музею історії України у складі делегації Міністерства культури України
на засіданні Окружного суду м. Амстердам (Королівство Нідерланди) за позовом держави Україна
до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона (5 жовтня 2016 р.)

Основна сторінка проєкту "Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія"

 

Release 5. Case with “Scythian Gold” in Amsterdam

The collection of the “Scythian Gold” Exhibition has been held hostage to court proceedings for more than eight years. Unlike other cases described in the framework of the Archaeological Heritage Stolen by Russia Campaign, these artifacts have not yet been stolen. They are kept in the Allard Pearson Museum in the Dutch capital, while Russia tries to appropriate them through the courts.

The exhibition, officially named “Crimea: Gold and Mysteries of the Black Sea”, was first opened in Bonn in 2013. The following year it moved to Amsterdam to the Allard Pearson Museum. There, the project lasted from February 7 to August 31, 2014. Its informal name — “Scythian Gold Exhibition” — was picked up by the mass media in 2014, although, actually, not all exhibited objects are Scythian, and not all of them are gold. Five institutions joined the project: the National Museum of the History of Ukraine and four Crimean museums.

All 19 items from the collection of the Historical Museum successfully returned to Kyiv shortly after the exhibition ended.

However, the fate of the rest of the exhibits was different after the annexation of the peninsula. The Allard Pearson Museum stated that the Crimean exhibits should remain in storage until ownership is determined in court.

In November 2014, the Russian side filed a lawsuit on behalf of the Crimean museums demanding the return of the exhibits to the peninsula, and in early 2015, the state of Ukraine joined the legal process. Since then, several court hearings have taken place. Ukrainian representatives persistently prove that all these artifacts belong to the state part of the Museum Fund of Ukraine. These exhibits should be returned to the State which has the exclusive right to dispose of its cultural property. The Russian side, nominally not participating in the process, insists that the exhibits should be returned to the Crimean museums. On October 26, 2021, the Amsterdam Court of Appeals ruled in favour of Ukraine. However, already in January 2022, Russia tried to challenge this in the Supreme Court of the Netherlands, again using Crimean museums. It is known that the Dutch law firm refused to represent the Russian side and that the plaintiffs did not provide extended written explanations within the allotted time. Although this gives reasons for optimism, only after the final decision of the Supreme Court of the Netherlands will it be possible to make sure of it, hopefully — already next year.

Exhibition materials from Crimean museums number 565 items. Gold artifacts and other finds from archaeological sites illustrate the past of the peninsula from antiquity to the early Middle Ages. European partners of the project prepared and published several catalogues of the exhibition, giving it a “post-expositional life”.

We will introduce you to some of the exhibits.

The Bakhchysarai Historical and Cultural Preserve provided 215 items for a total insurance value of 505700,00 Euros for the European exhibition. Different materials from the necropolises of the Sarmatian era and the early Middle Ages are among them. Three unique Chinese lacquer boxes from the 1st century AD are part of the collection. They come from Ust-Alma, near Bakhchysarai town, where one of the largest and richest necropolises of the late Scythian culture was investigated. At the time, the discovery became a sensation, because the boxes had travelled an incredible distance along the northern branch of the Silk Road from China to Crimea. They were in restoration in Japan for four years. The Bakhchysarai Preserve also provided archaeological finds from other complexes — funeral wreaths made of leaves cut from thin gold, antique jewellery, unique Hun jewels, etc.

The curators selected for the Exhibition 190 items from the collection of the Kerch Historical and Cultural Preserve, for a total insurance value of 582 000,00 Euros. First of all, these were finds of the Bosporus Kingdom time and its capital Panticapaeia. Ancient bas-reliefs and terracottas, household items, painted ceramic ware, and gold jewellery from antiquity to the Middle Ages went to European museums. Among them is a Snake-Legged Goddess statuette of the 1st—2nd century AD with a height of 124 cm, which at one time was considered a visiting card of the Kerch Preserve. Samples of the Crimean Goths’ heritage belong to later times, in particular materials from the first half of the 5th century AD from the Jurg-Oba burial mound: earrings, necklaces, ornaments with partitioned enamel, etc.

The National Preserve “Tauric Chersonese” handed over 28 objects for a total insurance value of 187000,00 Euros for the exhibition: a significant number of architectural details, as well as epigraphic monuments. Among them are five ostracas (pieces of pottery) from Chersonese containing written names of the ancient Chersonesites: “Ayginomos”, “Esandros”, “Evarxis, son of Zenodotus”, “Demokratheos” and “Evandridos”. Among the exhibits is an interesting piece of a clay amphora with an inscription — a fragment of a legal document — a trade agreement dated the late 1st — 2nd century AD.

The Central Museum of Tavrida handed over 32 items to exhibit for a total insurance value of 163925,00 Euros. Among the finds are materials from the investigation of Naples of Scythia — the capital of Crimean Scythia, the largest and best-researched hill-fort of Late Scythian culture. Several items contain an image of tamga — a family or a personal sign of the Eurasian steppe nomads, the peoples of the Caucasus and Eastern Europe. During the time of the Crimean Khanate, the tamga became a symbol of power, and today it is one of the national symbols of Crimea. The Crimean Goths’ culture is represented by finds from burial complexes, for example, a belt buckle made of silver and iron, decorated with an eagle's head and inlaid glass. It was found in the grave of a Gothic woman of the 7th century AD, investigated by archaeologists in Luchyste village near Alushta.

Archaeological materials of the exhibition prove once again that the Crimean peninsula being a multicultural “melting pot” of different peoples, has never lost its ties with the continent. We hope that the convincing arguments of the Ukrainian side in the Supreme Court of the Netherlands will foster the return of the collection to the State. Just as Crimea will return after de-occupation, the Scythian Gold collection will finally come back to its Ukrainian museums.

Olena Onohda
PhD in history, member of the Ukrainian Association of Archaeologists,
representative of the National Museum of the History of Ukraine to the delegation of the Ministry of Culture of Ukraine
at the session of the District Court of Amsterdam (Kingdom of the Netherlands) on the claim of the State of Ukraine
against the Allard Pearson Museum of Antiquities in Amsterdam (October 5, 2016)

Main web-page of the project "The archaeological heritage stolen by Russia: information and educational campaign"

Сережки з поховання ІІ ст. до н. е. — кінця IV ст. н. е. Усть-Альмінський некрополь. Колекція Бахчисарайського історико-культурного заповідника

Earrings from a burial of the 2nd century BC — the end of the 4th century AD. Ust-Alminsky necropolis. Collection of the Bakhchisarai Historical and Cultural Preserve

Пряжка. VII ст. н. е. Колекція Центрального музею Тавриди

Buckle. 7th century AD. Collection of the Central Museum of Tavrida

Китайська лакова шкатулка. І ст. н. е. Усть-Альмінський некрополь. Колекція Бахчисарайського історико-культурного заповідника

Chinese lacquer box. 1st century AD. Ust-Alminskyi necropolis. Collection of the Bakhchysarai Historical and Cultural Preserve

Скульптура «змієногої богині». І—ІІ ст. н. е. Колекція Керченського історико-культурного заповідника

Statuette of a Snake-Legged Goddess. 1st—2nd century AD. Collection of the Kerch Historical and Cultural Preserve

Остраки з Херсонеса. Колекція Національного заповідника «Херсонес Таврійський»

Ostracas (pieces of pottery) from Chersonesus. Collection of the National Preserve “Tauric Chersonese”

Source of illustrations: Die Krim: Goldene Insel im Schwarzen Meer: Griechen—Skythen—Goten. Bonn: LVR-LandesMuseum, 2014

20.11.2022

Проєкт здійснено за підтримки Стабілізаційного фонду культури й освіти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. goethe.de

The project is funded by the Stabilisation Fund for Culture and Education of the German Federal Foreign Office and the Goethe-Institut. goethe.de

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Ви знаходитесь тут: Новини Проєкти Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія