Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Редколегія / Editorial Board

Відповідальні редактори

Володарець-Урбанович Ярослав Володимирович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології НАН України, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Volodarets-Urbanovich Iaroslav V.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Горбаненко Сергій Анатолійович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gorbanenko Serhiy A.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Senior Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine, Ukraine
personal web page: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Редактційна колегія / Editorial Board

Абашина Наталія Серафимівна
кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Україна
Abashyna Nataliia S.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve, Ukraine
Колода Володимир Васильович
кандидат історичних наук
завідувач навчально-дослідною археологічною лабораторією, доцент кафедри історії України
Харківський національний педагогічний університету ім. Г. С. Сковороди, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Koloda Volodymyr V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Associate Professor, the Head of Teaching and research archaeology laboratory
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Комар Олексій Вікторович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komar Oleksii V.
Candidate of Historical Sciences
Senior Researcher
Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Коматарова-Балінова Євгенія
кандидат історичних наук
головний асистент
Національний археологічний інститут з музеєм Болгарської академії наук, Болгарія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komatarova-Balinova Evgeniya
PhD
Assistant Professor
National Archaeological Institute with Museum — Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Курта Флорін
доктор наук
професор середньовічної історії і археології
департамент історії університету Флориди, USA
персональна веб-сторінка: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Curta Florin
PhD
Professor of Medieval History and Archaeology
Department of History University of Florida, USA
personal web page: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Милян Тарас Романович
кандидат історичних наук
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба»
Інституту археології Національної академії наук України, Україна
персональна веб-сторінка: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Mylian Taras R.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher Scientific
Research Centre «Rescue Archaeological Service» Institute of Archaeology
of the National Academy of Science of Ukraine, Ukraine
personal web page: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Михайлина Любомир Павлович
доктор історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Україна
Mykhaylyna Lyubomyr P.
Doctor of Sciences in History
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve, Ukraine
Парчевський Міхал
доктор наук габілітований
Інститут археології Жешувського університету, Польща
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Parczewski Michał
Prof. dr hab.
Institute of Archeology, University of Rzeszów, Poland
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Петраускас Олег Валдасович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут археології НАН України, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Petrauskas Oleg V.
Candidate of Historical / Cand. Sci. (Hist.) (PhD)
Senior Researcher, Head of Department
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пивоваров Сергій Володимирович
доктор історичних наук,
професор, Україна
Pyvovarov Serhii V.
Doctor of Sciences in History,
professor, Ukraine
Погоральський Ярослав Володимирович
кандидат історичних наук
завідувач Археологічного музею
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
персональна веб-сторінка: clio.lnu.edu.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pohoralskyi Yaroslav V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Director of Archaeological Museum
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
personal web page: clio.lnu.edu.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Погорілець Олег Григорович
директор ДІКЗ “Межибіж”, член ICOMOS UA, Україна
веб-сторінка: wikipedia.org
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pohorilets Oleg G.
director of DIKZ "Mezhybyzh", member of ICOMOS UA, Ukraine
web page: wikipedia.org
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Прищепа Богдан Анатолійович
доктор історичних наук
доцент кафедри історії України
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pryshchepa Bohdan A.
Doctor in habilitatis
Associate Professor of the Department of the History of Ukraine
Rivne State Humanitarian University, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пуголовок Юрій Олександрович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник,
ДП Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України»
Інституту археології НАН України, Україна
персональна веб-сторінка: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Puholovok Yuriy O.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Senior Research,
State Enterprise «Scientific Research Center «Protective Аrcheological Service of Ukraine»
of Institute of Archeology of NAS of Ukraine, Ukraine
personal web page: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Синиця Євген Валентинович
кандидат історичних наук
доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Synytsia Ievgen V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Docent (associate professor)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Станціу Іоан
доктор давньої історії і археології
старший науковий співробітник І
Інститут археології та історії мистецтв Румунської академії, Румунія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Stanciu Ioan
PhD — Doctor in Ancient History and Archeology
Senior researcher I
Institute of Archeology and Art History of the Romanian Academy, Romania
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тельнов Микола Петрович
доктор історичних наук
завідувач відділом
Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови, Молдова
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Telnov Nikolai P.
Doctor of history
head of department
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Moldova
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Терпиловський Ростислав Всеволодович
доктор історичних наук
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Terpilovskij Rostislav V.
Professor, Doctor of in habilitatis
Yead of Department of Archeology and Museology
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Хасіл Ян
доктор філософії
науковий співробітник
Інститут археології Чеської академії наук, Чеська республіка
персональна веб-сторінка: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Hasil Jan
Doctor of Philosophy (Ph. D.)
Researcher
Institute of Archaeology of the CAS, Czech Republic
personal web page: arup.cas.cz
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека In Sclavenia terra