Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2020, 4 (37)

Передмова (6) Introduction

Пустовалов, С. Ж., Титова, О. М. Потєхіна, І. Д. Від палеоліту до козацької України (7—15) Pustovalov, S. Zh., Tytova, O. M., Potekhina, I. D. From Paleolithic to Cossack Ukraine

Науковий спадок Д. Я. Телегіна | Scientific heritage of D. Ya. Telehin

Залізняк, Л. Л. Д. Я. Телегін і доба культуротворення в мезолітознавстві України (16—23) Zaliznyak, L. L. D. Ya. Telehin and the Era of Cultural Formation in Mesolithic Study of Ukraine

Степанчук, В. М. Палеоліт у дослідженнях Д. Я. Телегіна (24—31) Stepanchuk, V. M. Paleolithic in the Research of D. Ya. Telehin

Телегін, Д. Я., Залізняк, Л. Л., Яневич, О. О. Мезолітична стоянка Ласпі 7 на південному березі Криму, Україна (32—51) Telegin, D. Ya., Zaliznyak, L. L., Yanevich, O. O. Laspi 7 Mesolithic Site on the South Coast of Crimea, Ukraine

Теліженко, С. А. Матеріали з досліджень О. Г. Шапошникової та Д. Я. Телегіна у Старобільському районі Луганщини (52—74) Telizhenko, S. A. Materials from Research of O. G. Shaposhnikova and D. Ya. Telehin in the Starobilsk District, Luhansk Region

Станиціна, Г. О. Дослідження українського козацтва у науковому спадку Д. Я. Телегіна (за документами з Наукового архіву ІА НАН України) (75—81) Stanytsina, G. O. Research of the Ukrainian Cossacks in the Scientific Heritage by D. Ya. Telehin (According to Documents Stored in the Scientific Archive of the Institute of Archeology, NAS Ukraine)

Статті | Articles

Демей, Л., Васильєв, П. М., Кулаковська, Л. В., Ступак, Д. В., Шидловський, П. С., Беляєва, В. І. Палеолітичні суспільства доби верхнього пленігляціалу та їхні зв’язки з тваринним світом за даними археологічних стоянок України (82—93) Demay, L., Vasylev, P. M., Koulakovska, L. V., Stupak, D. V., Shydlovskyi, P. S., Belyaeva, V. I. Palaeolithic Human Societies During the Upper Pleniglacial Period and their Connections with the Animal World According the Evidence from Archaeological Sites of Ukraine

Манько, В. О., Чхатарашвілі, Г. Л. Кам’яна індустрія стоянки Кобулеті (94—106) Manko, V. O., Chkhatarashvіlі, G. L. The Lithic Industry from the Site of Kobuleti

Чабай, В. П., Ступак, Д. В., Весельський, А. П., Дудник, Д. В. Стоянка Бармаки в контексті епігравету Середнього Подніпров’я (107—125) Chabai, V. P., Stupak, D. V., Veselsky, A. P., Dudnyk, D. V. Barmaky Site in the Context of Epigravettian of the Middle Dnieper Basin

Лібуа, Т. Дослідження оріньяко-граветського «переходу» в Східних Карпатах: особливості виробництва вкладенів стоянок Міток-Малу Галбен (Румунія) та Молодова V (Україна) (126—133) Libois, T. Study of the Aurignacian-Gravettian «Transition» East of the Carpathians: Bladelet Production Features from Mitoc-Malu Galben (Romania) and Molodova V (Ukraine)

Кротова, О. О. Амвросіївське кістковище бізонів та особливості його використання (134—150) Krotova, O. O. The Amvrosiivka Bison Bone Bed and Features of its Use

Лозовська, О. В. Озерні поселення Верхньої Волги на межі 7—6 тис. до н. е.: археологічний і палеоекологічний контекст появи першої кераміки (Замостя 2) (151—163) Lozovskaya, O. V. Lake Settlements of the Upper Volga Region in the 7th—6th mil. Cal BC: Archaeological and Palaeoecological Context of the First Pottery’ «Invasion» (Zamostje 2)

Михайлова, Н. Р. Особливі діти. Персональний орнамент у дитячих похованнях маріупольського типу (164—171) Mykhailova, N. Р. Spеcial Children. Personal Ornaments in Children’s Burials of Mariupol Type

Бурдо, Н. Б. Інтер’єр в архітектурі культурного комплексу Трипілля-Кукутень (проблеми вивчення, інтерпретації та реконструкції) (172—181) Burdo, N. В. Interior in the Architecture of TrypilliaCucuteni Cultural Complex (Problems of Studies, Interpretations and Reconstructions)

Іванова, С. В. Імпорт або імітація: про особливості буджацької культури Північно-Західного Причорномор’я (182—198) Ivanova, S. V. Import or Imitation: Characterising the Budzhak Culture of the North-West Pontic Region

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archeological materials

Сніжко, І. А. Знаряддя із вторинною обробкою пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка (199—206) Snizhko, I. A. Tools with Secondary Treatment of the Late Paleolithic Site near the Kamyanka Village

Манько, В. О., Теліженко, С. А. Стоянка Бондариха ІІ донецької неолітичної культури (207—216) Manko, V. O., Telizhenko, S. A. The Donetsk Neolithic Culture Site of Bondarikhа II

Старенький, І. О., Левінзон, Є. Ю. Розвідки на Середньому Дністрі 2009—2019 рр. (217—225) Starenkyi, І. О., Levinzon, Ye. Yu. The Researchs in the Middle Dniester Basin in 2009—2019

Махортих, С. В., Котова, Н. С., Джос, В. С., Радченко, С. Б. Нові поховально-ритуальні комплекси доби ранньої бронзи поблизу Кам’яної Могили (226—239) Makhortykh, S. V., Kotova, N. S., Dzhos, V. S., Radchenko, S. B. New Burial and Ritual Assemblages of Early Bronze Age Located near the Complex of Kamyana Mohyla

Антропологія | Anthropology

Потєхіна, І. Д. Антропологія і археогенетика первісного населення України: координація результатів (240—250) Potekhina, I. D. Anthropology and Archaeogenetics of the Prehistoric Population of Ukraine: Coordination of Results

Ліллі, М. К., Бад, Ч. Е. Ізотопний дієтний аналіз та пов’язані з ним дослідження первісної історії Україні: факти, вигадки та фантастика (251—267) Lillie, M. C., Budd, C. E. Diet Isotope Analysis and Related Studies in Prehistoric Ukraine: Fact, Fiction and Fantasy

Рудич, Т. О. Формування антропологічного складу населення України козацької доби. Степові впливи (268—276) Rudych, T. O. Formation of the Anthropological Composition of the Population of Ukraine in Cossack Time. Steppe Impact

Ємельянчик, В. А. Середньовічне населення Полоцька за антропологічними даними (277—282) Yemialyanchyk, V. A. The Medieval Population of Polotsk According to the Anthropological Data

Грицкевич, Д. С. Патологічні прояви на палеоантропологічному матеріалі із сільських поховань XIV—XVI століть з території Полоцької землі (283—291) Hrytskevich, D. S. Pathological Manifestations on Paleoanthropological Material from Rural Burials of 14th—16th Centuries from the Territory of Polotsk Land

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Пашкевич, Г. О. Сучасний стан археоботанічних досліджень в Україні (292—298) Pashkevych, G. O. The Current State of Archaeobotanical Study in Ukraine

Шидловський, П. С., Мамчур, Б. В., Чимирис, М. В., Пеан, С. Остеологічні матеріали з господарської ями 6 Межиріцької стоянки: інтерпретація об’єкту (299—309) Shydlovskyi, P. S., Mamchur, B. V., Chymyrys, M. V., Péan, S. Osteological Materials from the Household Pit 6 at the Mezhyrich Settlement: Interpretation of the Finds

Гаскевич, Д. Л., Ендо, Е., Кунікіта, Д., Яневич, О. О. Нові результати прямого радіовуглецевого AMS датування кераміки буго-дністровської субнеолітичної культури (310—328) Haskevych, D. L., Endo, E., Kunikita, D., Yanevich, О. O. New Results of Direct Radiocarbon AMS Dating of the Pottery from the Buh-Dnister Sub-Neolithic Сulture

Дискусії | Discussions

Манько, В. О., Чхатарашвілі, Г. Л. Західна Грузія як транзитна територія на шляху міграцій протонеолітичного населення у Східну Європу (329—339) Manko, V. O., Chkhatarashvіlі, G. L. Western Georgia as a Transitional Zone in Migration of the Protoneolithic Groups to Eastern Europe

Куштан, Д. П. Ще раз про Старосільський скарб доби пізньої бронзи з Черкащини (340—347) Kushtan, D. P. Revisiting the Late Bronze Age Starosillia Deposit from the Chercassy Region

Історія науки | History of science

Нераденко, Т. М. Поселення Молюхів Бугор в працях Д. Я. Телегіна і за сучасними даними (348—357) Neradenko, T. M. The Settlement Molyukhiv Buhor in the Works of D. Ya. Telegin and According to Modern Data

Отрощенко, В. В., Болтрик, Ю. В. До становлення курганної археології України: досягнення та проблеми (358—368) Otroshchenko, V. V., Boltryk, Yu. V. On the Establishment of the Kurgan Archaeology in Ukraine: Achievements and Problems

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"