Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2018, вип. 1 (26), зміст / contents

Передмова (5—6) Foreword

Статті / Articles

Кулаковська, Л. В., Герасименко, Н. П., Усик, В. І., Вотякова, О. Л. Cередньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія (7—19) Kulakovska, L. V., Gerassimenko, N. P., Usik, V. I., Votiakova, O. L. Middle Paleolithic Site Ruban’ in Transcarpathia: Stratigraphy, Chronology, Industry

Гречко, Д. С. Поховальний обряд населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя ранньоскіфського часу: варіант аналізу (20—44) Grechko, D. S. Funeral Rite of the Population of the Dnieper Forest-Steppe Left Bank of the Early Scythian Time: Variant of Analysis

Сапожников, І. В., Болтрик, Ю. В. Ягорлицькі кургани на Лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) (45—65) Sаpоzhnykov, I. V., Boltryk, Yi. V. Yagorlyk Kurgans of the Left Bank of the Dniester: History of Exploration, Cartography and Topography

Корвін-Піотровський, А. О. Археологічні карти Півдня України (66—72) Korvin-Piotrovskyi, A. O. Archaeological Maps of the South Ukraine

Фиалко, Е. Е. Амазонки эпохи викингов (73—84) Fialko, O. Ye. Amazons in Viking Age

Біляєва, С. О. Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень) (85—100) Biliaieva, S. O. Turkish Factor in the Geographical Space of Ukraine (by Archaeological Materials)

Археологія і простір / Archeology and Space

Иванова, С. В., Никитин, А. Г., Киосак, Д. В. Маятниковые миграции в Циркумпонтийской степи и центральной Европе в эпоху палеометалла и проблема генезиса ямной культуры (101—146) Ivanova, S. V., Nikitin, A. G., Kiosak, D. V. Pendulum Migrations in the Circum-Pontic Steppe and Central Europe During the Paleometal Epoch and the Problem of Genesis of the Yamna Culture

Болтрик, Ю. В., Окатенко, В. М., Тощев, Г. М. Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика) (147—168) Boltryk, Yu. V., Okatenko, V. M., Toscev, G. M. The Territory of the Central Scythia (from Solokha to Chortomlyk)

Деміна, А. Д. Скелі, море і кургани: пам’ятки скіфського часу в ландшафті Північного Приазов’я (169—176) Demina, A. D. Stones, Sea and Barrows: Scythian Time Sites in the Landscape of Northern Azov Coast

Дзиговский, А. Н., Сапожников, И. В. Древние оборонительные сооружения переправы через Дунай у озера Картал (177—189) Dzygovskiy, A. N., Sapozhnikov, I. V. The Ancient Defensive Fortifications of Danube Waftage near Kartal Lake

Вовкодав, С. М. Досвід використання географічних інформаційних систем в археологічних дослідженнях басейну р. Броварка на Переяславщині (190—200) Vovkodav, S. V. The Experience of the Use of Geographical Information Systems in Archaeological Researches of the Browarka River Basin of Pereiaslsav Region

Картографування пам’яток / Mapping  of Sites

Пробийголова, О. С. Поселення заключного етапу доби бронзи в басейні нижньої течії Сіверського Дінця та на Донецькому кряжі: археологічна карта регіону (201—212) Probyigolova, O. S. Late and Final Bronze Age Settlements in the Basin of The River Siverskiy Donets and on the Donets Ridge: Archeological Map of the Region

Білинський, О. О. Городища скіфського часу в Дніпровському Лівобережному Лісостепу: загальна характеристика, каталог, типологія (213—234) Bilynskyi, O. O. Scythian Time Hillforts in the Dnieper Left-Bank Forest-Steppe: General Characterization, Catalogue, Typology

Стежками віків / Paths Ages

Прядко, О. О. Давньоруські городища, як маркери Наддніпрянського торгового шляху (ділянка «Переяславль—воїнь») (235—245) Pryadko, O. О. Localization of the «Pereyaslav— Voyin» Part of the Dnieper Trade Path by the Settlements’ Location

Єльников, М. В. Археологічні маркери південної ділянки Муравського шляху (246—260) Elnikov, M. V. Archaeological markers of the southern section of the Muravsky Shlyah

Коржик, В. П. Шляхи військових подій: Буковина, XIV—XVIII століття (261—269) Korzhyk, V. P. The Roads of Military Events: Bukovina, XIV—XVIII Centuries

Шерстюк, В. В., Прядко, О. О. Картографування пам’яток давньоруського часу долини р. Оржиця: до реконструкції давніх шляхів регіону (270—279) Sherstyuk, V. V., Pryadko, A. O. Mapping of Monuments of Old Russ’ Time of the Valley of the River Orzhitsa: to the Reconstruction of the Ancient Ways of the Region

Археологія  і природничі науки / Archaeology  and Natural sciences

Білинський, О. О., Яхімовіч, К. Господарство населення скіфського часу на Сеймі за даними геоінформаційного вивчення природних умов та пам’яток (280—292) Bilynskyi, O. O., Jachimowicz, K. Economy of the Scythian Time Population in the Seym River Basin on the Results of Geoinformational Analysis of the Natural Conditions and Sites

Манігда, О. В., Пробийголова, О. С., Очеретний, С. В. Досвід топографічної зйомки городища на горі Лисуха. Обміри та аналіз сучасного стану пам’ятки. Реконструкція природного рельєфу (293—300) Manigda, O. V., Probyigolova, O. S., Ocheretnyj, S. V. An Experience in Topography Mapping of Lysukha Hillfort. Measurements and Analysis of Settlement Current Preservation. Reconstruction of the Natural Relief State

Горбаненко, С. А. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі (301—320) Gorbanenko, S. A. Comparative Analysis of Agriculture on the Eve of the Formation of Old Rus’

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"