Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дослідження Київського Полісся, зміст / contents

Передмова / Introduction (5)

Вступ / Preamble (6)

СТАТТІ / PAPERS

Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся / Zaliznyak L.L. Final Paleolithic and Mesolithic of Kyivan Polissya (9—23)

Борисов А.В., Манігда О.В. Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам’яток для дослідження систем розселення / Borysov A.V., Manigda O.V. Experience in archaeological sites database development and implementation for settling systems study (24—31)

Сєров О.В. Київське Полісся Х—ХІІІ ст. за археологічними даними / Sierov O.V. Kyivan Polissya of the 10th—13th centuries according to archaeological data (32—40)

Козюба В.К. Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження / Koziuba V.K. Old fortifications in the north of Kyivan Polissya: the conditions and perspectives of research (41—57)

Чміль Л.В. Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. / Chmil L.V. Historiography and sources of Ivankiv district history (10th—18th centuries) (58—69)

ПУБЛІКАЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ / PUBLICATION OF ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

Переверзєв С.В., Сорокун А.А., Хоптинець І.М. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / Pereverzev S.V., Sorokun A.A., Hoptinets I.M. Archaeological survey results in the Exclusion Zone and the north of Ivankiv district (Kyivan region) (70—84)

Переверзєв С.В. Дослідження літописного Чорнобиля / Pereverzev S.V. The annalistic Chernobyl suveys (85—92)

Чміль Л.В., Козюба В.К., Чекановський А.А. Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013—2014 рр. / Chmil L.V., Kozuba V.K., Chekanovskij A.A. Archaeological surveys in Ivankiv district (2013—2014 years) (93—98)

Веремейчик О.М. Старожитності городища Монастирище кінця ХІІ — середини ХІІІ ст. в Любечі / Veremeychyk O.M. Monastyryshche settlement’s antiquities of the late 12th — mid. 13th centuries in Liubech (99—108)

ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ / WRITTEN SOURCES

Мишанич Я.О. Полісся в давньоукраїнських літописах / Myshanych Ya.O. Polissya in the ancient Ukrainian chronicles (109—112)

Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) / Koziuba V.K. Dwelling, yard and homestead (in the Old Rus lexics light) (113—136)

Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у «Тавлії» у писемних та епічних згадках / Khamaiko N.V. Characteristic features of the Old Rus’ game «Tavleya» in written and epic sources (137—146)

СТАРОДАВНЄ ВИРОБНИЦТВО / ANCIENT PRODUCTION

Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля / Zhurukhina O.Y. lassware from the Old Chornobyl archaeological excavations (147—151)

Сергєєва М.С. Давньоруська різьблена кістка з Чорнобильського городища / Sergheyeva M.S. Old Rus’ carved bone from Chornobyl hillfort (152—159)

Івакін В.Г., Бібіков Д.В., Оленич А.М. Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013—2015 рр.) / Ivakin V.G., Bibikov D.V., Olenych A.M. New information about Old Rus Vyshgorod crafts and trade (surveys of 2013— 2015 years) (160—167)

Оленич А.М. Процес випалу в давньоруському горні: на прикладі горнів Вишгородського посаду / Olenych A.M. Firing process in the Old Rus kiln on the example of Vyshgorod trading quarter kilns (168—171)

Гунь М.О., Оногда О.В., Чміль Л.В. Керамічні комплекси другої половини ХІІІ — середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині / Gun M.O., Onohda O.V., Chmil L.V. Ceramic complexes from Khodosivka-Roslavske and Ivankiv-3 settlements of Kyivan region (2nd half of the 13th — mid. 14th centuries) (172—179)

Починок Е.Ю. Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі / Pochynok E.Yu. Forest glassmaking in Ivankiv district of Kyivan Polissya (180—186)

ЕТНОЛОГІЯ / ETHNOLOGY

Гілевич І.Я. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати / Hilevych I.Ya. North districts of Kyivan region field explorations during two-volume collective monography about Polissya preparation (late 1970s — early 1980s): history and scientific results (187—196)

Ковальчук Н.А. Обряд «проводи русалок» на північному сході Правобережного Полісся (термінологія, структура, ареалогія) / Kovalchuk N.A. «Seeing mermaids off» ritual in the north-eastern part of the Right-bank Polissya (terminology, structure and arealogy) (197—202)

Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся / Tsypyshev S.I. Bread in Kyivan Polissyan customs (203—207)

Кондратюк О.В. До питання про статус невістки та ятрівки у традиційній сім’ї / Kondratiuk O.V. To the issue of daughter-in-law and sister-in-law statuses in the traditional family (208—212)

Васянович О.О. Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся / Vasianovych O.O. Current state of archaic meteo-beliefs preservation in Kyivan Polissyan region (213—219)

Люта Т.Ю. З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри (XV — перша половина XVII ст.) / Liuta T.Yu. From the history of Kyivan St. Sophia Metropolitan See complex of Polissyan possessions functioning (15th — 1st half of the 17th centuries) (220—227)

Pawiłan K. Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów / Pawiłan K. History of the Hornostajs family of Hippocentaurus coat of arms and fate of its archives (228—241)

Печников В.С. К истории старообрядческих слобод Киевского Полесья / Piechnikov V.S. To the history of Kyivan Polissyan Old Believer settlements (242—245)

Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся / Breyak О.V. Kyivan Polissyan cult structures (246—258)

Стародуб О.В. Минуле в пам’яті парафіяльного духовенства Радомишльського повіту, зафіксоване на початку XX ст. в опитувальних листах краєзнавця Степана Дроздова / Starodub O.V. Past in the Radomyshl county parish clergy’s memory from the early 20th century questionnaires developed by the local historian Stepan Drozdov (259—264)

Крикун Ю.С. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся / Krykun Ju.S. Clergy’s role in Chornobyl Polissyan cultural traditions preservation (265—269)

Чучман Х.Ю. Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зону відчуження Чорнобильської АЕС) / Chuchman K.Yu. Family archives of the Polissyan locals as the epoch reflection (based on materials of scientific expeditions to Chornobyl NPP Exclusion Zone) (270—274)

Наші автори / Our authors (275—277)

Список скорочень / List of abbreviations (278—280)

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"