Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2023, 1 (46)

Меморія | Memory

Пам’яті Сергія Миколайовича Рижова (7—8) In memory of Serhii M. Ryzhov

Бібліографія праць С. М. Рижова (укладачі В. О. Шумова, І. В. Черновол, О. В. Дяченко) (9—14) Serhii M. Ryzhov — list of publications (compiled by V. O. Shumova, I. V. Chernovol, O.V. Diachenko)

Колеснікова, В. А., Черновол, І. В. Яків Петрович Гершкович (21.08.1953—8.09.2022) (15—19) Kolesnikova, V. A., Chernovol, I. V. Yakiv P. Gershkovych (21.08.1953—8.09.2022)

Бібліографія праць Я. П. Гершковича (укладачі В. А. Колеснікова, І. В. Черновол) (20—26) Yakiv O. Gershkovych — list of publications (compiled by V. A. Kolesnikova, I. V. Chernovol)

Kaiser, E. Erinnerungen an den Freund und Kollegen Jakiv Gershkovych (27—28) Кайзер, Е. Спогади про друга й колегу Якова Гершковича

Статті | Articles

Литвиненко, Р. О. Про виділення та хронологію ножів Улянівського типу (29—40) Lytvynenko, R. O. On the selection and chronology of Ulyanivka type knives

Желага, Д. І. Розписний посуд з поселення Ожеве-Острів та його фактор в розумінні культурних змін серед населення Кукутень-Трипільського культурного комплексу етапу ВІ (41—58) Zhelaha, D. I. Painted pottery from Ozheve-Ostriv settlement and its factor in the understanding of cultural changes in the population of CucuteniTrypillia cultural complex of BI stage

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Корвін-Піотровський, О. Г., Овчинников, Е. В., Черновол, Д. К., Желага, Д. І., Радомський, І. С. Комплекс «Сім’я гончаря 2» на трипільському поселенні-гіганті Тальянки (59—83) Korvin-Piotrovski, O. G., Ovchinnikov, E. V., Chernovol, D. K., Zhelaga, D. I., Radomskiy, I. S. The «Houshold of ceramist 2» complex on the Tripolian giant settlement Talianki

Левінзон, Є. Ю. Розвідка на поселенні Голосків 1 (84—99) Levinzon, Ye. Yu. Survey at Holoskiv 1 site

Новітні дослідження | Recent research

Ягодинська, М. О., Ільчишин, В. В., Сохацький, М. П. Нові дослідження поховань культури кулястих амфор на Тернопільщині (101—115) Yahodynska, M. O., Ilchyshyn, V. V., Sokhatsky, M. P. New research on burials of the Globular amphorae culture in Ternopil region

Рудич, Т. О., Козак, О. Д. Антропологія поховальних комплексів культури кулястих амфор Білий Потік та Озеряни 5 на Тернопільщині (116—126) Rudych, T. O., Kozak, O. D. Anthropological materials from the excavation of the Globular Amphorae Culture burials sites Bilyi Potic and Oseriany 5 in the Ternopil region

Гершкович, Я. П., Куштан, Д. П. Нові матеріали до вивчення раннього залізного віку Південної Волині (верхня течія річки Горинь) (127—145) Gershkovych, Ya. P., Kushtan, D. P. A new data to the case study of Early Iron Age in Southern Volhynia (the Upper Horyn river region)

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Тесленко, Д. Л., Кайзер, Е., Шалобудов, В. М. Кургани Присамар’я: досвід міждисциплінарних досліджень (146—177) Teslenko, D. L., Kaiser, E., Shalobudov, V. M. Kurgan sites in the Samara river basin: results of interdisciplinary research

Бровендер, Ю. М., Журавльов, О. П. Результати археозоологічних досліджень на Картамиші (178—185) Brovender, Yu. M. Zhuravliov, O. P. The results of archaeozoological research on Kartamysh

Корохіна, А. В., Гершкович, Я. П. Мальована та пофарбована кераміка доби пізньої бронзи з поселення Глибоке Озеро 2 на Сіверському Дінці (186—194) Korokhina, A. V., Gershkivich, Ia. P. Painted and dyed pottery of the Late Bronze Age from the settlement of Hlyboke Ozero 2 on the Siverskyi Donets River

Рудич, Т. О. Антропологічний склад населення з могильника білозерської культури біля с. Каїри (195—206) Rudych, T. O. Anthropological composition of the population from the cemetery of the Bilozerska Culture near Kairy village

Кармазіна, Л. В., Горбаненко, С. А. Палеоетноботанічні матеріали чорноліської культури з Волошкового 6 (207—213) Karmazina, L. V., Gorbanenko, S. A. The palaeoethnobotanical materials of the Chornolis culture from Voloshkove 6

Дискусії | Discussions

Вєтров, В. С. Досвід розвідок археологічних місцезнаходжень методом буріння (за матеріалами палеоліту) (214—221) Vietrov, V. S. Experience of exploration of archaeological sites by drilling method (based on Paleolithic materials)

Черновол, Д. К. До питання великих споруд трипільської культури (222—232) Chernovol, D. K. The issue of the large dwellings of Trypillia culture

Історія науки | History of science

Тарасенко, І. Г. Історія вивчення степового енеоліту Півдня України (за матеріалами новобудовних експедицій 1950—1990 рр.) (233—245) Tarasenko, I. H. The history of the study of steppe Eneolithic in Southern Ukraine (based on the materials of the rescue expeditions 1950s—1990s)

Хроніка | Chronicle

Михайлова, Н. Р. Історія і трагедія Маріупольського неолітичного могильника (246—252) Mykhailova, N. P. History and tragedy of the Mariupol Neolithic burial ground

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"