Археологія і давня історія України, 2019, 3 (32)

Статті / Articles
Вотякова, О. Л. Техніко-типологічний аналіз матеріалів з розкопу ІІ стоянки Королево ІІ на Закарпатті (5—17) Votiakova, O. L. Techno-Typological Anaiysis of Materials of the Excavation II from Korolevo II Site in Transcarpathia
Усик, В. І., Кулаковська, Л. В., Нігст, Ф., Герасименко, Н. П. Королево ІІ: до питання про епіграветський технокомплекс (шар 0) та культурностратиграфічну колонку стоянки (18—36) Usik, V. I., Kulakovska, L. V, Nigst, Ph., Gerassimenko, N. P. Korolevo II: to the Question of the Epigravettian Technocomplex (Layer 0) and the Cultural-Stratigraphic Sequence of the Site
Пічкур, Є. В. Складові кременевої індустрії Кукутень-Трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю (37—48) Pichkur, Ye. V. Components of the flint made industry of the Cucuteni-Trypillian community: extraction and distribution of flint
Лысенко, С. Д. Материалы комаровской и сосницкой культур в экспозиции Археологического музея Института археологии НАН Украины (49—62) Lysenko, S. D. The materials of the Komarovo and Sosnitsa cultures in the exposition of the Archaeological Museum of the Institute of Archeology of the NAS of Ukraine
Кравченко, Е. А. Чи могли бути поховані у Переп’ятисі господарями Хотівського городища? (63—75) Kravchenko, E. A. Could Owners of Perep’yatykha be the Lords of the Hillford of Khotiv?
Клочко, Л. С. Образи жінок у мистецтві північного Причорномор’я як джерело для реконструкції костюмів скіф’янок (76—89) Klochko, L. S. The Images of Women in the Art of Northern Pontic Region as the Source for Reconstruction of Female Scythian Costumes
Кисленко, Г. О. Локальні та міжрегіональні типи намистин з жіночих пізньосарматських поховань Східноєвропейського степу (90—99) Kyslenko, H. O. Local and Interregional Types of Beads from Late Sarmatian Female Burials in the Steppe of Eastern Europe

Публікація археологічних матеріалів / Publications of archeological material
Васильєв, П. М., Дудник, Д. В. Верхньопалеолітична стоянка Пушкарі ІІІ (100—110) Vasyliev, P. M., Dudnyk, D. V. Upper Paleolithic site Pushkari III
Кулаковська, Л. В., Усик, В. І., Езартс, П., Пірсон, С., Кононенко, О. М., Нігст, Ф. Верхньопалеолітична стоянка Кормань 9 (111—125) Kulakovska, L. V., Usyk, V. I., Haesarts, P., Pirson, S., Kononenko O. M., Nigst, Ph. The Upper Paleolithic Site Korman’ 9
Ганощенко, В. В., Володарець-Урбанович, Я. В. Скарб кола Мартинівки з Правих Солонців Херсонської області (126—150) Hanoshenko, V. V., Volodarets-Urbanovich, Ya. V. Treasure of Martynivka type from the village of Pravi Solontsi in Kherson region
Зоценко, І. В., Васильєва, М. А., Січінава, Д. В. Нова епіграфічна пам’ятка давньоруського часу з околиці Києва (151—154) Zotsenko, I. V., Vasylieva, M. A., Sichinava, D. V. New epigraphic find of Kyiv Rus’ time from the outskirts of Kyiv
Сапожников, І. В., Сінельніков, О. С. Перші археологічні дослідження османського Татарбунарського замку (155—164) Sapozhnykov, І. V., Sinel’nikov, O. S. First Archeological Investigations of Osmanian Castle in Tatarbunary

Археологія і природничі науки / Archaeology and natural sciences
Корохіна, А. В., Колода, В. В. Матеріали доби пізньої бронзи з поселення Мохнач П (165—175) Korokhina, A. V., Koloda, V. V. Artifacts of the Late Broze Age from Mokhnach П settlement
Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. Зерно з Меджибожа (176—183) Gorbanenko, S. A., Tolkachov, Yu. I. Grain from Medjybizh

Міжнародне співробітництво / International cooperation
Біляєва, С. О., Кулаковська, Л. В., Фіалко, О. Є. Україна — Туреччина: грані співробітництва (184—194) Bilіaieva, S. O., Kulakovska, L. V., Fialko, O. Ye. Ukraine — Turkey: the verges of cooperation

Історія Інституту археології / History of the Institute of Archeology
Кузьмищев, О. Г. Э. Р. фон Штерн и создание северопричерноморской школы античной археологи (195—207) Kuzmishchev, A. H. E. R. von Stern and the Creation of the Northern Black Sea School of Ancient Archaeology
М. Ф. Болтенко. Автобіографія (упоряд. Л. В. Кулаковська) (208—201) M. F. Boltenko. Autobiography (compiler L. V. Kulakovska)
М. Я. Рудинський. До відділу кадрів АН УРСР (упоряд. Л. В. Кулаковська) (211—215) M. Ya. Rudynsky. To the Personnel Department of the Academy of Sciences of the USSR (compiler L. V. Kulakovska)

Перейти до перегляду випуску / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" Археологія і давня історія України, 2019, 3 (32)