Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів, зміст / contents

Передмова / Foreword (5)

Статті / Articles

Моця О.П. «Ембріонний» етап формування давньоруських міст / Motsya O.P. Embryonic Stage of Ancient Cities Formation (7—11)

Томашевський А.П. Коростенщина в Овруцькій волості / Tomaszewski A.P. Korosten Region in Ovruch Volost (12—17)

Возний І.П. Урбаністичні процеси на території Верхнього Попруття в Х ст. / Vozny I.V. Urban Processes in the Upper Popruttya in the 10th Century (18—26)

Сытый Ю.Н. Вопросы ранней истории Чернигова / Sytyi Yu.M. The Issues of Early Chernihiv History (27—33)

Бібіков Д.В., Івакін В.Г., Оленич А.М., Баранов В.І. Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода / Bibikov D.V., Ivakin V.G., Olenich A.M., Baranov V.I. Population and Trade of Pottery Quarter of Old Rus Vyshgorod (34—42)

Прищепа Б.А., Ткач В.В. Літописний Дубен і його сільська округа в Х—ХІІІ ст. / Pryshchepa B.A., Tkach V.V. Annalistic Duben and its Area in the 10th—13th Centuries (43—51)

Студінський В.А. Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ—ХVІІ століттях / Studynsky V.A. Trade and Finance of Cities of Ukraine in 13th—17th Centuries (52—56)

Тимошенко В.І., Коваленко С.В. Етапи функціонування Малинського замку / Tymoshenko V.I., Kovalenko S.V. The Stages of Functioning of Malyn Castle (57—60)

Панишко С.Д. Матеріали до класифікації пізньосередньовічних укріплень традиції «Motte» на Волині / Panyshko S.D. Materials for Classificatson of the Late Medieval Fortification Tradition «Motte» in Volyn (61—70)

Публікації археологічних матеріалів / Publications of archaeological materials

Ієвлев М.М., Козловський А.О., Крижановський В.О. Садиба другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. на місці «Західного палацу» у «місті Володимира» в Києві / Iyevlev M.M., Kozlovskyi A.O., Kryzhanovskyi V.O. Manor of the 2nd Half of the 11th — the Beginning of the 13th Centuries at the «West Palace» Area in the «Volodymyr Town» of Kyiv (71—87)

Петраускас А.В., Хададова М.В. Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині / Petrauskas A.V., Hadadova M.V. Excavations of the Drevlyany Hillfort in Malyn (88—92)

Історія науки / History of sciense

Непомящих В.Ю. Вивчення та датування культурних нашарувань Білгорода Київського / Nepomyaschikh V.Yu. Study and Dating of Cultural Layers of Belgorod Kievan (93—102)

Павленко С.В. Дослідження Малинського городища у 40-х роках ХХ століття / Pavlenko S.V. Investigations on a Territory of Malyn Hilltop Fortified Settlement in 40th Years of 20th Century (103—110)

Демидко С.Ю. Археологічні мікрорегіони «Ізяславля»-Ізяслава та «Ізяславля»-Городища / Demydko S.Yu. Archaeological Microregions of «Iz’iaslavl»-Iz’iaslav and «Iz’iaslavl»-Horodyshche (111—116)

Тарабукін О.О. Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919—1931 рр.) / Tarabukin A.A. Old Russian Antiquities of East Volyn in Materials of Researches and in Display of Archaeological Department of Volyn Central Research Museum (1919—1931) (117—128)

Археологія і природничі науки / Archaeology and natural sciences

Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Горбаненко С.А. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник / Pryshchepa B.A., Vojt’uk O.P., Gorbanenko S.A. Peresopnytsya 2015: complex researches of the settlement of the end of 1st thousand AD. in the tract Pastivnyk (129—138)

Наші автори / Our authors (139—140)

Список скорочень / List of abbreviations (141—142)

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"