Археологія, 2015, № 2, Зміст / Content

Статті / Articles

Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт — доба кардинальних змін / Zalizniak L.L. The Final Palaeolithic Period, an Epoch of Revolutionary Changes (3—18)

Товкайло М.Т., Фоменко В.М. Ґард — могильник маріупольського типу на Південному Бузі / Tovkailo M.T., Fomenko V.M. Gard, Mariupol Type Burial Ground at the South Buh Area (18—33)

Пробийголова О.С., Красильніков К.І. Гончарні печі фіналу доби бронзи на Донецькому кряжі / Probyiholova O.S., Krasylnikov K.І. Pottery Kilns of the Final Bronze Age in Donetsk Ridge Area (34—45)

Івченко А.В. Ольвійський земляний склеп елліністичного часу / Ivchenko A.V. Olbian Ground Vault of the Hellenistic Period (46—54)

Харламова А.О. Підбійні поховання кочівників ХІІ—ХІІІ ст. на Сіверському Дінці / Kharlamova A.O. Undercut Burials of the 12 th and 13 th centuries Nomads in the Siverskyi Donets Area (54—65)

Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях / Motsia O.P. Mediaeval Ports in Eastern Europe: Certain Differences at Rivers and Seas (66—78)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Хомчик М.А., Бут Ю.П. Поліхромні (акварельні) пеліки IV—III ст. до н. е. з Пантикапея зі збірки НМІУ / Khomchyk M.A., But Yu.P. The 4th and 3rd centuries BC Polychromous (Aquarelle) Pelikai from Pantiсapaeum in the NMHU Collections (79—83)

Аксьонов В.С. Поховання 529 Нетайлівського могильника / Aksionov V.S. Burial 529 at Netailivka Burial Ground (84—91)

Володарець-Урбанович Я.В. Браслети V — першої половини VIІI ст. з Полтавщини: нові знахідки / Volodarets-Urbanovych Ya.V. Bracelets of the Period from the 5th to the first half of the 8th centuries from Poltava Region: New Finds (92—107)

Готун І.А., Казимір О.М., Шахрай Д.О. Пам’ятка середньовічної металопластики з околиці Києва / Hotun I.A., Kazymir O.M., Shakhrai D.O. Monument of Mediaeval Metal Plastics from Kyiv Suburbs (108—115)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Крутілов В.В. Керамічні печі з Борисфена середини VI ст. до н. е. / Krutilov V.V. Ceramic Kilns of Borysthenes in the 6th century BC (116—124)

Матера М. Вторинне використання кераміки скіфами Нижнього Подніпров’я (за матеріалами Кам’янського городища) / Matera M. Recycling Ceramics by the Scythians of the Dnipro Lower Region (based on the materials of Kamianka hill-fort) (125—136)

Історія науки / History of Science

Костенко А.В. Археологічний музей В.І. Гошкевича (1890—1898 рр.) / Kostenko A.V. Archaeological Museum of Hoshkevych V.I. (1890—1898) (137—147)

Хроніка / News Review

Рудь В.С., Косаківський В.А. До 90-річчя Павла Івановича Хавлюка / Rud V.S., Kosakivskyi V.A. To the 90 th Anniversary of Pavlo Ivanovych Khavlyuk (148—152)

Хохоровський Я., Скорий С.А. Пам’яті професора Марека Гедля (30.06.1934–26.09.2014) / Khokhorovskyi Ya., Skoryi S.A. In the Memory of Professor Marek Gedl (30.06.1934–26.09.2014) (153—156)

Наші автори / Our Authors (157)

Список скорочень / Abbreviations (158)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 2»

Пошук

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 2, Зміст / Content