Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2023, 3 (48)

Статті | Articles

Володарець-Урбанович, Я. В. Сережки «дунайсько-пастирського» кола на півдні Східної Європи: ареал та хронологія (5—23) Volodarets-Urbanovіch, Ya. V. Earrings of the «Danube-Pastyrske» Сircle in the South of Eastern Europe: Area and Chronology

Бібіков, Д. В. Дерев’яні конструкції в курганах райковецької культури: генеза, аналогії, семантика (24—52) Bibikov, D. V. Wooden Constructions in the Barrows of the Raiky Culture: Genesis, Analogies, Semantics

Дяченко, Д. Г. Поховальні комплекси 70 і 71 могильника Острів: до питання про етнокультурні компоненти некрополя (53—72) Diachenko, D. Н. Assemblages of the Graves 70 and 71 of the Ostriv Burial Ground: to the Question of the Ethno-Cultural Components of the Necropolis

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Білинська, Л. І., Володарець-Урбанович, Я. В. Прикраси та предмети озброєння з ранньосередньовічних пам’яток Сумщини: до укладення каталогу знахідок (73—91) Bilynska, L. I., Volodarets-Urbanovych, Ya. V. Adornments and Arms from the Early Medieval Sites from Sumy Region: Compiling of the Catalog of Findings

Аксьонов, В. С. Салтівський наборний пояс IX ст. (за матеріалами катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів) (92—103) Aksonov, V. S. Saltiv Culture Ceremonial Belt of the 9th Century (Based on Materials from the Catacomb Burial Ground Near the of Verkhnii Saltiv Village)

Квітковський, В. І., Свистун, Г. Є. Матеріали ординського часу з багатошарового поселення Кицівка I (104—111) Kvitkovskyi, V. I., Svystun, H. Ye. Materials of the Golden Horde period from the multilayered settlement of Kitsivka I

Новітні дослідження | Recent research

Плавінський, М. О. Нові дані про поховальний обряд населення культури смоленсько-полоцьких довгих курганів (за матеріалами розкопок курганного могильника Ахремівці (Бельмонти)) (112—122) Plavinski, М. О. New Data on the Burial Rite of the Population of the Smolensk-Polack Long Barrows Culture (Based on the Excavations of the Barrow Cemetery Achremaŭcy (Biaĺmonty))

Войтюк, О. П., Прищепа, Б. А. Підсумки досліджень середньовічного городища в селі Хотин на Горині (123—134) Voitiuk, O. P., Pryshchepa, B. A. Research Results of the Medieval Settlement in the Village of Khotyn in Horyn

Петраускас, А. В., Козюба, В. К., Тимошенко, В. І. Слідами Поліської експедиції 1932 р.: новітні обстеження рудень ХVІІ—ХІХ ст. на Малинщині (135—147) Petrauskas, А. V., Koziuba, V. K., Tymoshenko, V. I. Following Polissia Expedition of 1932: Newest Exploration of Mineries of the 17th—19th Centuries on the Malyn Region

Археологія й простір | Archeology and space

Тарабукін, О. О. Пам’ятки VІІІ—X ст. на Житомирщині (матеріали до археологічної карти) (148—165) Tarabukin, O. O. The Sites of the 8th—10th centuries in Zhytomyr Region (the Materials for the Archaeological Map)

Томашевський, А. П., Борисов, А. В., Гнера, В. А., Король, А. В., Мисак, В. М. Змієві вали. Сучасність: проблеми, завдання, перспективи (166—176) Tomashevskyi, А. P., Borysov, А. V., Hnera, V. А., Korol, А. V., Mysak, V. М. The Zmiievi Valy. The Present: Scientific Problems, Tasks and Perspectives

Пшеничний, Ю. Л. Дубенська волость у структурі земель-князівств ХІ—ХІІІ ст. (177—181) Pshenichniy, Y. L. Volost of Dubno in Structure of the Lands-Principalities in the 11th—12th Centuries

Історія одного міста | The history of one town

Павленко, С. В. Середньовічні Народичі (182—227) Pavlenko, S. V. Narodychi in the Middle Ages

Білецький, Н. Р. Документи до історії Народичів (публікація джерел) (228—245) Biletskyi, N. R. Documents on the history of Narodychi (Publication of the Sources)

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Сергєєва, М. С. Первинна обробка деревини у Київській Русі (за матеріалами Середнього Подніпров’я) (246—256) Sergeeva, M. S. Wood Raw Materials and Their Primary Processing in Kyivan Rus (Based on Materials from the Middle Dnipro Area)

Куштан, Д. П., Горбаненко, С. А. Господарчий комплекс початку ХV століття з Черкаського Подолу (257—267) Kushtan, D. P., Gorbanenko, S. A. Utility Complex of the Beginning of 15th Century from Cherkasy Podil

Дискусії | Discussions

Сорокін, С. О., Ситий, Ю. М. Ще раз про «сіверянський» Чернігів (268—275) Sorokin, S. O., Sytyi, Yu. M. Further Thoughts about the «Siverians» Chernihiv

Козубовський, Г. А. Про грошові одиниці в графіто 25 із Софії Київської (276—284) Kozubovskyi, H. A. On the monetary units in the Grafito 25 from St. Sophia Cathedral in Kyiv

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"