Археологія, 2014, № 4, Зміст / Content

Статті / Articles

Гаскевич Д.Л. Проблеми радіовуглецевого датування бугодністровської неолітичної культури / Haskevych D.L. Problems in Radiocarbon Dating of BuhDnister Neolithic culture (3—17)

Бунятян К.П. Час формування городоцько-здовбицької культури / Bunyatyan K.P. Period of Horodotsko-Zdovbytska Culture Creation (18—30)

Гаврилюк Н.О. Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор’я як джерело для вивчення етнічної та економічної історії / Havryliuk N.O. Handmade ceramics from ancient Greek centres at the North coast of the Black Sea as a source for study the ethnic and Economic History (30—50)

Шелехань О.В. Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині / Shelekhan O.V. Single-blade Sward from Barrow near Myrne in Kherson Region (50—63)

Болтрик Ю.В. Соляні промисли Північного Причорномор’я в скіфський час / Boltryk Yu.V. Salt-Works at the North Coast of the Black sea in the scythian Period (63—80)

Рейда Р.М., Гейко А.В., Сапєгін С.В., Володарець-Урбанович Я.В. Прокреслені знаки на денцях посуду культури Черняхів—Синтана-де-Муреш / Reida R.M., Heiko O.V., Sapiehin S.V., Volodarets-Urbanovych Ya.V. Inscribed signs on the vessels’ Bottoms of culture chernyakhivska-Sântana de Mureş (80—87)

Готун І.А., Казимір О.М. Велике Ходосівське городище — визначна пам’ятка археології / Hotun I.A., Kazymir O.M. Great Khodosivka Hillfort, Prominent archaeological Monument (87—103)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Усачук А.М., Коваль Ю.Г. Пізньотрипільський кубок з ПівнічноСхідного Приазов’я / Usachuk A.M., Koval Yu.H. Late Trypillian Bowl from the azov sea Northeast area (104—109)

Капустін К.М. Давньоруські пам’ятки Курщини (за матеріалами розвідок І.І. Ляпушкіна 1947 р.) / Kapustin K.M. Ancient Rus Monuments in Kursk Region (based on the materials of archaeological prospecting by I.I. Liapushkin in 1947) (109—116)

Жигола В.С. Новітні дослідження конструкції напільного валу городища Коровель / Zhyhola V.S. Newest Research of Field Side Rampart at Korovel Hillfort (117—125)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Петраускас О.В., Горбаненко С.А. Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка / Petrauskas O.V., Gorbanenko S.A. Peculiarities of Ceramics Assemblage from Velyka Buhaivka Settlement (126—130)

Історія науки / History of Science

Граб В.І. Місце народження Володимира Грінченка / Hrab V.I. Volodymyr Hrinchenko’s Place of Birth (131—133)

Кузьміщев О.Г. Боспорські дослідження Е.Р. фон Штерна / Kuzmyshchev O.H. Bosporan Research by E.R. von Stern (134—138)

Рецензії / Book Review

Разумов С.М. Рец.: Г.Ф. Коробкова, М.Б. Ры син, О.Г. Шапошникова. Проблемы изучения древнеямной культурной общности в свете исследования Михайловского поселения / Razumov S.M. Re.: H.F. Korobkova, M.B. Rysin, O.H. Shaposhnykova. Problems in study of Ancient Yamna Cultural Community in Light of Research at Mykhailivka Settlement (139—141)

Хроніка / News Review

До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової / To the 75th anniversary of Valentyna Mykolayivna Korpusova (142—143)

Пам’яті Ірми Фантинівни Тоцької / To the Memory of Irma Fantynivna Totska (143—145)

Пам’яті Володимира Опанасовича Круца / To the Memory of Volodymyr Opanasovych Kruts (145—146)

Світлої пам’яті Деонізія Никодимовича Козака / To the Blessed Memory of Deonyziy Nykodymovych Kozak (146—147)

Наші автори / Our Authors (148)

Список скорочень / Abbreviations (149)

Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2014 р. / Index of Publications in «Arhaeology» Journal in 2014 (150—152)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 4»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 4, Зміст / Content